Allmänna affärsvillkor

Byggfors Byggnadsfirma AB
ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR (JURIDISK PERSON)
Dessa allmänna leveransvillkor gäller såvitt Byggfors Byggnadsfirma AB (”Säljaren”) och köparen av varorna (”Köparen”) inte skriftligen har överenskommit annat.

1.​ KONTRAKTSHANDLINGAR
För Säljarens leveranser gäller följande handlingar, som vid motstridiga uppgifter gäller i nedan angiven ordning:

  1. ​Offert eller motsvarande, i förekommande fall med bifogad specifikation av varan
  2. Dessa allmänna leveransvillkor
  3. ABM 07 (Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet)

2.​EKONOMI
1.1​ Köpesumma och leveranskostnader för varorna ska erläggas av Köparen till Säljaren i enlighet med vad som anges i offert eller motsvarande.
1.2​ Med tillägg till ABM 07 punkten 31 gäller att dröjsmålsränta faktureras med referensränta jämte åtta procent samt att påminnelseavgift utgår med 50 kronor.

3.​ LEVERANSTIDPUNKT
3.1 ​Leverans period anges i offert eller motsvarande. Angiven leveransperiod kan komma att justeras av Säljaren baserat på transport förhållanden.
Säljaren ska omgående meddela Köparen om sådana förändringar.
3.2 ​Leverans av en beställning av varor kan komma att ske vid flera olika lossnings tillfällen och leveransen ska därvid inte anses vara försenad i den mening som följer av ABM 07 punkten 12.

4.​ TRANSPORT OCH MOTTAGANDE
4.1 ​Leverans av varorna ska ske LOK (Levererat Olossat Köparen) till överenskommen plats, enligt Leveransklausuler för byggbranschen 2008, med följande tillägg till punkten B i leveransklausulen:
4.1.1 ​”Köparen ska tillse att lossning sker i direkt i anslutning till leverans av varor. För det fall Köparens lossning tar längre tid än en (1) timme ska Köparen ersätta Säljaren för merkostnader som därvid uppkommer.”
4.1.2 ​”För det fall Köparen, av anledning som inte är hänförlig till Säljaren, underlåter att lossa varorna har Säljaren rätt att på Köparens bekostnad lossa varorna. Säljaren står inte risken för varorna vid sådan lossning.
Det står även Säljaren fritt att besluta om omleverans av varorna på Köparens bekostnad.”
4.2 ​Köparen ansvarar för att tillfartsvägar i anslutning till leverans platsen medger leverans med lastbil (18-meter).

5. ​ANSVAR
5.1​ Risken för att varan skadas eller förloras övergår på Köparen då varan ställts till Köparens förfogande på angiven plats inom fastställd tidsperiod om inte annat avtalats, till exempel genom köp av tilläggstjänst.
5.2​ Med tillägg till ABM 07 punkten 12 gäller att vite utgår först från och med den andra påbörjade försenings veckan.
5.3​ Med tillägg till ABM 07 punkterna 15-16 gäller att Köparen endast får häva en leverans av måttbeställda varor på grund av försening om den maximala försenings tiden enligt ABM 07 punkten 12 har överskridits (dvs. tio försenings veckor).
5.4​ Säljarens skyldighet att betala vite eller annat skadestånd i anledning av leveransen är under alla omständigheter begränsad till köpesumman för varorna.

6.​ AVBESTÄLLNING
Med tillägg till ABM 07 punkten 32 gäller att avbeställning inte får göras av leverans som avser måttbeställda varor.

7. ​ÖVRIGT
7.1​ Säljaren förbehåller sig äganderätten till varorna till dess Köparen har erlagt full betalning.
Till dess äganderätten har övergått till Köparen har Köparen således ej rätt att pantsätta, sälja, montera eller låta bygga in varorna i en pågående entreprenad.
7.2 ​Om Köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att på Köparens bekostnad återta varorna.
7.3​ Part får inte utan Köparens föregående skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter avseende leveransen till annan.
7.4​ Ändringar i eller tillägg till parternas överenskommelse ska göras skriftligen och undertecknas av båda parter för att vara gällande.
Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och för felaktig information påverkad av tekniska eller mänskliga fel.
Färger av produkter som presenteras på hemsidan kan avvika från originalen. Alla bilder på hemsidan copyright skyddade.

​KONSUMENT
Försäljning till privatpersoner sker efter avtal. För privatpersoner tillämpar Byggfors Byggnadsfirma AB Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen.
För övrigt gäller följande:

BETALNINGSVILLKOR
Betalningstider enligt offert/avtal. Om inget annat avtalats gäller 10 dagar betalningstid. Kreditprövning tillämpas. Vid anmärkningar tillämpas förskottsbetalning.
Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med gällande referensränta +8%, samt påminnelseavgift på 50,00 sek.

LEVERANS
Leveransperiod anges i offert eller motsvarande. Angiven leveransperiod kan komma att justeras av Säljaren baserat på transport förhållanden.
Säljaren meddela Köparen om sådana förändringar.
Köparen ska tillse att lossning sker i direkt i anslutning till leverans av varor. För det fall Köparens lossning tar längre tid än en (1) timme ska Köparen ersätta Säljaren för merkostnader som därvid uppkommer.
För det fall Köparen, av anledning som inte är hänförlig till Säljaren, underlåter att lossa varorna har Säljaren rätt att på Köparens bekostnad lossa varorna. Säljaren står inte risken för varorna vid sådan lossning.
Det står även Säljaren fritt att besluta om omleverans av varorna på Köparens bekostnad.
Köparen ansvarar för att tillfartsvägar i anslutning till leveransplatsen medger leverans med lastbil (18-meter).
Varor som skickas via DHL Service Point ska avhämtas på av DHL angivet ombud inom 2 veckor efter avisering, DHL paket inom 4 dagar. För outlöst gods tillkommer en avgift på minst 150,00 sek inkl. moms. Köparen står för kostnader som uppstår om varan returneras till oss på grund av varan ej avhämtas eller inte kan levereras i tid. Köparen ska ange en giltig leveransadress samt mobilnummer eller e-post adress för avisering. Köparen är ansvarig för att lämnade uppgifter är riktiga.

LEVERANSFÖRSENINGAR
Vi ansvarar inte för leveransförseningar.
Om leveransförseningar uppstår blir du som kund alltid informerad. Exempel på förseningar kan vara när leverantören inte kan fullgöra sitt åtagande hos oss.
Byggfors Byggnadsfirma AB förbehåller sig rätten till friskrivning från all ersättning till kund gällande leveransförseningar. Planera därför in att leveransförseningar kan uppstå när du bokar dina hantverkare.

​VARUKONTROLL
Kontrollerar din vara på fullständighet och eventuella transportskador. Vid mottagningen bör försändelsen kontrolleras med avseende på antal kolli, fel och brister.
Om detta inte är omedelbart möjligt bör man, när fraktsedeln kvitteras, anteckna följande: ”Mottaget med reservation”, vilket ger 7 dygns respit för eventuella invändningar. Därefter kan man enligt försäkringsvillkoren inte ställa några krav.
Avsändarens följesedel är tillräckligt bevis för leveransen. Det är viktigt att reklamationen görs så snabbt som möjligt.
Vi rekommenderar att alltid anteckna ”Mottaget med reservation” vid kvittering av följesedeln.

​ÅNGERRÄTT
Du har rätt att frånträda ett avtal med oss utan att ange något skäl inom 14 dagar efter mottagning av varan.
Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till oss om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Måttbeställda varor ingår inte i ångerrätten.

Vid åberopande av Ångerrätt gäller följande:

  • Meddela Byggfors Byggnadsfirma AB inom 14 dagar och returnera beställningen inom 30 dagar efter det att du har mottagit beställningen eller en väsentlig del av den.
  • Varan ska vara i oförändrat skick, dvs. oanvänd, ej förstörd eller skadad.
  • Returnera varan i sin ursprungliga produktkartong eller emballage.
  • Varan ska vara komplett, vilket innebär att brutna förpackningar eller delar av varan inte accepteras som retur.
  • Inga paket löses ut mot postförskott

Byggfors Byggnadsfirma AB förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är komplett.
Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.
En avgift på 5% tas ut för hantering och administration vid nyttjande av ångerrätt från och med betalningen registrerades på vårt konto.
Kunden står för kostnader som uppstår vid ej avhämtade varor eller om transportföretaget inte kan fullgöra leveransen.
Byggfors Byggnadsfirma AB kommer att debitera kunden de extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen.
Spara alltid följesedeln tills returen är avklarad.

​​RETUR
Kontakta Byggfors Byggnadsfirma AB för eventuella returer. Vi garanterar inte för att varan kan tas i retur, men frågar oss gärna. Returfrakten ska betalas av avsändaren.
Inga brutna förpackningar tas tillbaka. PIR isoleringen tas inte tillbaka.

​ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
Säljaren förbehåller sig äganderätten till varorna till dess Köparen har erlagt full betalning.

FORCE MAJEURE
Byggfors Byggnadsfirma AB anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan.
Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.
Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning.
I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

TVIST
Eventuella tvister ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.
​Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och för felaktig information påverkad av tekniska eller mänskliga fel.
Färger av produkter som presenteras på hemsidan kan avvika från originalen. Alla bilder på hemsidan copyright skyddade.​

(Giltig från 02.02.2022)

Varukorg
Rulla till toppen